اخبار سمعک مهران

سمعک نامرئی چیست؟
سمعک نامرئی چیست؟
سمعک نامرئی IIC کوچکترین سمعک داخل گوشی است. این سمعک در عمق مجرای خارجی گوش قرار می‌گیرد، بنابراین دیده نمی‌شود. از نظر تئوری، بهترین منطقه برای قرار دادن سمعک است. سمعک نامرئی با عنوان سمعک نامرئی داخل مجرا (invisible in canal) یا به اختصار IIC معرروف است.
سمعک هوشمند
سمعک هوشمند
کارکرد سمعک هوشمند تاثیری در ظاهر ان ندارد و منظور از هوشمند، تکنولوژی سمعک است.